ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ ބޭހުގެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެފްޑީއޭ އިން އިންޒާރު ދީފި

ޖެނެޓިކް މޭކަޕް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ފިޒިއޮލޮޖިކަލް ސިފަތަކަށް ބަލައިގެން ވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް ވެސް ކުރިމަތިވެ ފައިވާއިރު، ޕާސަނަލައިޒްޑް ވެއިޓް ލޮސް ސޮލިއުޝަންސްގެ ޚިޔާލު އުއްމީދީ ކަމުގައި ހީވިޔަސް، މި ބޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ވިސްނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެފްޑީއޭޢިން ބުނެއެވެ.
މިފަދަ ބޭސްތަކުގައި އޮތް ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ބޭސް ދިނުމުން ފަރުދީ ގޮތުން ދޭ ޖަވާބުތަކުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީގެ ސަބަބުން ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވުމެވެ.
ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކަކީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ޚާއްޞަ ބަޔޮލޮޖީއަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކަކަށް ވާތީ، އެހެން ބޭސްތަކާ ނުވަތަ އޭގެ އަސްލު ސިއްހީ ޙާލަތްތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ އިތުރުން އެ ބޭސްތަކުން އެޑިކްޓް ވެދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާތަކާއި މޮނިޓަރިންގ ބޭނުންވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ