ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ގެކޮޅުގައި ސްޕްރޭ ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާލައިފައިވާ ލިޔުމެއް އެމަނިކުފާންގެ ގެއަށާއި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ސްޕްރޭ ކޮށްފިއެވެ. ރޭ ދަންވަރު ކަޅުކުލައިގެ ސްޕްރޭއިން ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން ލިޔެފައިވަނީ އެމަނިކުފާންގެ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހީގެ ރަސްމީ ދޮރަށާއި ގަރާޖު ގޭޓަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ގޭކައިރި ހުންނަ ޕީޕީއެމް އޮފީހަށާއި އެ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޕޯސްޓަރަކަށް ވެސް ވަނީ އެ ލިޔުން ސްޕްރޭ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޔާމީނަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ވެސް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅައިފައެވެ. މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައި މިވަނީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އެ ޝިއާރު ގޭގޭ ފާރުތަކުގައި ލިޔުމަށް ޔާމީން އަންގަވައިފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި "އިންޑިއާ އައުޓް" ލިޔެފައިވާ ބެނާތަކެއް ވެސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް ބައެއް ގެތަކުގައި ދެމިއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އެތަކެތި ނަގައިފައެވެ. "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން މިފަހުން ބަޔަކު ވަނީ ޔާމީންގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖު ވެސް ކޮށްފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ