މޫސުން ގޯސްވުމުން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ ވަނީ!

މާލެ ސަރަޙައްދަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބަނުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ ވާން ފަށައިފިއެވެ.
މޫސުން ގޯސްވެގެން ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ ވާން ފަށާފައިވާއިރު، ގިނަ ފްލައިޓްތަކެއް ދަނީ އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސޭ ގޮތް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަޙައްދުގައި ބުރުޖަހަމުންނެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ