ސަނާ ކިޔާކަށް ބާރެއް ނާޅަން، އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ ޝަކުވާ: ނަޝީދު

ސަނާ ކިޔުމަކީ އެއްވެސް އިރަކު ބާރުއަޅުއްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަޑުއައްސަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޝަކުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގައުމިއްޔަތެއް ބިނާކުރަން ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުން އެ ޕާާޓީން ކަނުލައި އަޑުއަހާ ކަމަށެވެ. އެ ޝަކުވާގެ ވާހަކަ އަޑު އިވިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެއީ ލަސްވުމާއި ހުއްޓިފައި ހުންނަ ވާހަކައިގެ ޝަކުވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ ޝަކުވާ. އެ ޝަކުވާގެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ، ލަސްކަމުގެ ވާހަކަ، އަދި ހުއްޓިފައި ހުންނަ ވާހަކައިގެ ޝަކުވާ ވެސް. ވަގުތުގެ އަޖަލުގައި ޖެހި މިއަދު ބަލައިފި ނަމަ އިއްޔެ ހިނގި ކަންތަކާއި މިއަދު ހިނގި ކަންތަކުގައި ވަގުތު ވެސް ސްޕީޑު ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަފާތުވެ ބަދަލުވެދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގެއްލުވައި ނުލާންވި އެއްޗަކީ އަމާޒު،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު
އެމްޑީޕީ ނުކުމެ ތިބީ އެހެން ގައުމިއްޔަތެއް އުފައްދަން ކަމަށާއި އެއީ އިސްލާމްދީނާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއްގެ ގައުމިއްޔަތު ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ ގައުމެއްގެ ތަރައްގީއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއް އަސާސެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ނިޒާމުގެ ޕާޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އެ މީހުންގެ ހިތަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ.
އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު
"އެމްޑީޕީ މި ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަންނަ ތަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މާ ރަނގަޅަށް މާ ސާފުކޮށް ބަލައިގަނޭ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރި ޓެކްސްގެ ނިޒާމާއި، އެހެންވީމާ ގާއިމްކުރެވުނު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު އެއީ މިއަދު ވެސް މި ޕާޓީ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރުން ހުއްޓާނުލާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
"އަބަދު ވެސް އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު އެ މީހުންނަށް ފަހިކޮށްދިނީ އަނެއްކާ ވެސް ވިސްނަން. އަނެއްކާ ވެސް އުއްމީދު ކުރަން. އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ލިބުނު އެއްޗަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އެއްޗެއް އުއްމީދު ކުރަން."
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ "ހާއްޔެއް" ކަމަށާއި އެ ހާލި ހެދީ ފިޔޮކެއް ބޭނުންވާތީ ބިސްއަޅައި ބިސް ފީކުރަން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ