ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކޭބަލް ހަލާކުވެ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ހަދާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކޭބަލް ބުރިވެ، ހުރިހާ ފްލެޓަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ