ރައިސިނާ ޑައިލޮގްގައި ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައިސިނާ ޑައިލޮލުގައި އެމްއާރުއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް މެންބަރު ފާރިޝްމައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.
ރައިސިނާ ޑައިލޮގް އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.
މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރުންނާއި، މީޑިއާ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ ކޮންފަރެންސް އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންނަވައެވެ.
ރައިސިނާ ޑައިލޮގަކީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، އޮބްޒާވާ ރިސާޗް ފައުންޑޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ