ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގަނެފި އެވެ.
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރު ބަލައިގަނެފައި ވަނީ 69 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކު އެވެ. އެ ގަރާރާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.
އެ ގަރާރު ބަލައިގަތުމާއެކު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ އެންވާރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ