ޕީޕީއެމް ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ގިނަ މެމްބަރު ތިބޭނެ ޕާޓީ އަކަށް އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީ ވެގެންދާނެ: ޝިޔާން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރަސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވައި ދެން އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަން އުޅޭ ޕާޓީ ވެހެންދާނެ ކަމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރޭ ޝިޔާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތިބި އެންމެން ދާނީ ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް،" ބާރަށް ކުރިއަށް ކަމަށެވެ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ އެންމެ ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް އައި ހިސާބުން ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުފެދި ދެބޭފުޅުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.
ރައީސް އިބްރާހިމަށް ތާއީދު ކުރާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ "ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ" މަޖިލީސްގައި މެމްބަރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވާލައިފައެވެ. އަދި ރައީސަށް ފާޑުވިދާޅުވާ މީހުންނަށް އެމެމްބަރުން ވަނީ ރައްދު ދެއްވުމަށެ އެވެ.
އެގޮތުން އެ މެމްބަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ