ޖަލުގައި މިއަދު މަރުވީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މުނިކާފަ!

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެ ކުއްޖާގެ މުނިކާފަ ކަމަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ