މަޖިލިސް ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީ ބީއެމްއެލް އިން އާއްމުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފޮނުވި ސިޓީ އެ ބޭންކުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.
ބޭންކް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މި ސިޓީ އާއްމު ކުރުމާއި އެކު ބޭންއިން އާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މަޖިލިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޮތީ ބައުންސް ޗެކަކަށް ވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރީފް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްގެ ސިޓީގައި ބައުންސް ޗެކެއްގެ ވާހަކަ ނެތެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ