”ލޫޑޯ“ – ޓްރެއިލާ ވަރަށް ޝައުގުވެރި!

ބޮލީވުޑް ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ އަނޫރާގް ބާސޫގެ ކުރިއަށް އޮތް އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ ކްރައިމް ފިލްމު ”ލޫޑޯ“ގެ ޝައުޤުވެރި ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.
”ލޫޑޯ“ގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އަބީޝެކް ބައްޗަން، އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރް، ރާޖްކުމާރް ރާއޯ، ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް، ސާންޔާ މަލޯޓްރާ، ރޯހިތު ސަރަފް، ޕަންކަޖް ތުރިޕަތީ، އާޝާ ނެގީ، ޝާލިނީ ވަޓްސް އަދި އިނާޔަތު ވަރްމާ ހިމެނެއެވެ.
ޓީ ސީރީޒުން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ”ލޫޑޯ“ގެ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހުރިހައި ތަރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
”ލޫޑޯ“ގައި ދައްކުވައިދޭނީ ފެންމަތިވާ ’ސެކްސް ޓޭޕަކާއި ފައިސާ ސޫޓްކޭހެއް’ގެ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ހިމެނޭ ހަތަރު ވާހަކައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ