ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ