އިއުލާން: އިޓްރޫލީ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

ޓްރޫލީ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ސީ 01732018 ) އުވާލަން ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ 8 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ނިންމައިފައެވެ. 
ވީމާ ޓްރޫލީ ގްރީން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް އޮތް ނަމަ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އޮތްނަމަ އެކަން 18 ޖަނަވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. 
ގުޅުއްވާނީ: ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަހްމާން (ފޯން: 7949434 )އަށެވެ. 
ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރީމެވެ. 
17 ޖަނަވަރީ 2021މ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ