ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޖަނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު މިރޭ ކަރަންޓު ކެންޑުނީ ޖަނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު އިބްރާހީމް ރައުފް 'ސަން' އަށް ވިދާޅުވީ ޖަނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މިހާރު ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑުބަޔަކުން މިރޭވަނީ 45 މިނިޓަށް ކަރަންޓު ކެނޑިފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ