ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރަން ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވި!

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެދުމުން ބައްދަލު ކުރައްވަން އިއުތިރާޒު ކުރެއްވުމުން ބައްދަލުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ