​ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް އިރެއް، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަމަށް އޮތީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކަރަންޓް ދިންފަހުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މުޅިރަށުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.އަދި ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކުވަނީ ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ.އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް ވެސް ކަރަންޓް ހުރީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައިކަމަށް އެ ރަށުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ