ވީޑިއޯ: މިވީޑިއޯ ބަލާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބަލާށެވެ! މިފަދައިން މަރުވެއްޖެ މީހަކަށް ސުވަރުގެ ޔަޤީން! އިން ޝާ ﷲ

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ ކުރިން ފެނިފައިވާ ވީޑިއޯއަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ބަލާފައިވީނަމަވެސް މަރު ހަނދާންކުރަންވެސް މިވީޑިއޯ ގިނަގިނައިން ބަލާށެވެ! އަދި މިފަދައިން މަރުވުމަށްވެސް އެދޭށެވެ! 
ޢިލްމުވެރިޔާ އެ އަވަހާރަވަނީ ޝަހާދަތުގެ މަތީގައެވެ. ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ އެފަދައިން މަރުވާ މީހަކަށް ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. ގެ މަތީގައި މަރުގެންދެވުން އެދި ދުޢާކޮށް އެފަދައިން މަރުގެންދަވާ މީހަކު ކަމުގައިވުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ!
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ