މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު ޢާންމުކުރެއްވި ނޯޓުގަ "ބިސްމިﷲ" ގެ ބަދަލުގަ "ބިސްމި" އެކަނި އޮތުމުން ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓަރރމިނަލް ދިނުމާއިބެހޭ ގޮތުން ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވަން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަތްޕުޅުން ލިޔުއްވައި ޢާންމުކުރެއްވި ނޯޓެއްގައި "ބިސްމިﷲ" ލިޔުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި "ބިސްމި" ލިޔުއްވާފައި އޮތުމުން ގިނަ ބައަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ.  
ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ދަނީ މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެފައިވަނިކޮށް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ!
މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާއިރު އެންމެ ކުރުކޮށްވެސް ލިޔެ އުޅޭ ގޮތަކީ "ބިސްމިﷲ"ކަން ފާހަގަކޮށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ "ބިސްމި" ލިޔުމަކުން މުސްލިމުން "ބިސްމިﷲ" ލިޔާ ނުވަތަ ކިޔާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ!
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ