މުޅި ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.
ހުޅުމާލެއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުބުނީ އެ އަވަށުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުންވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާކަމަށާއި އަވަށުގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް މިހާރު ނެތް ކަމުގައެވެ.
ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ސްޓެލްކޯއިން ނެވެ. ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާއިރު އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން އަދި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ