އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑުކޮށްދޭނެ  ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނަށް ރޭ ސޯސަން ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހިމެނޭހެން، އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ.
އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ގެނައުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު ރިވިއު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ބަޔަކު ބާކީ ނުކޮށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
ހިޔާލު * document.getElementById("comment").setAttribute( "id", "ae57f2a2ce0dfbf3d66a900587b8fa4d" );document.getElementById("bb7c1a6aaf").setAttribute( "id", "comment" );
ނަން
Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Email: [email protected] | Phone: +960 9770541Address: M. Golden Bones, 3rd Floor, Male’ Maldives© Copyright 2020, Dhuvas.mv, All Rights Reserved
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ