ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް

10،000 މެންބަރުން ހިމެނޭ ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރާ ފައިސާ ދިނުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، މެންބަރުން ތިބި ނިސްބަތަށް ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އެއް ޕަސެންޓު ފައިސާ 10،000 މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް ބަހަން ޖެހެއެވެ. މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 36.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމުން، އެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 369 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހެއެވެ.
މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް 10،000 މެންބަރުން ހަމަވެފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު ޕާޓީއެއްގައެވެ. އެ ޕާޓީތަާއި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 16 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އޮންނައިރު، 10،000 މެންބަރުން ހަމަވެފައި ވަނީ އެންމެ ހަތަރު ޕާޓީއެއްގައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުން ގެންދަނީ މަދު ޕާޓީތަކަކުންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ