ރައީސް ޔާމީން ކުށެއް ކުރި ކަމުގެ އެންމެ ހެއްކެއްވެސް ދައުލަތުގައި ނެތް: ވަކީލުން

އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ކުށެއް ކުރި ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައުލަތުގެ އަތުގައި ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ