ނަޝީދު މިހާރު ހިންގަވަނީ މައުމޫން ހިންގެވި މަގުން

"ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ އުކުޅަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޑީއާރްޕީ ބައިބައިކޮށް ރޫޅައިލަން "ޒެޑް ޑީއާރްޕީ" ގެ ނަމުގައި ގެންގުޅުނު އުސޫލު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އޭނަ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ މިހާރު އެމްޑީޕީ އެއްކޮށް ބައިބައިކޮށްލައްވަން ކަމަށެވެ.
DRP bai kollevumah MAG beyun kurevvi tactics @MohamedNasheed ves MDP bai bai koh roolhaalumah beynun kurevvumah e visnavanee. FikureggeDhirun faction aa Z-DRP faction akaa thafaatheh nei
— Ibrahim Shareef (@AdduShareef) January 31, 2023
"ޑިއާރްޕީ ބައިކޮށްލުމަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބޭނުންކުރެއްވި ޓެކްޓިކްސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެމްޑީޕީ ބައިބައިކޮށް ރޫޅާލުމަށް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އެ ވިސްނަވަނީ،" މަވޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. "ފެކްޝަން ދިރުމެއްގެ ފެކްޝަނާ ޒެޑް ޑީއާރްޕީއާ ތަފާތެއް ނެތް."
އޭނަ ވިދާޅުވީ ނަޝީދު މިހާރު ހިންގަވަނީ މައުމޫން ހިންގެވި މަގުން ކަމަށެވެ.
FIkureggeDhirun @maumoonagayoom ufedhevi Z-DRP aa thafaatheh maa bodu neteve. @MohamedNasheed ehingavan beynunfulhu evanee ZaeemMAG hingevi magun neve MDP bai bai kollevumuge masakkaiy fettevee eve. Mee MDP riyaasee inthikhaabun fail kollumah kurevey masakkathakah noonee nuvaane
— Ibrahim Shareef (@AdduShareef) January 31, 2023
"އެމްޑީޕީ ބައިބައިކޮށްލެއްވުމަށް މަސައްކަތް އެ ފެއްޓެވީ. މިއީ އެމްޑީޕީ ރިސާޔީ އިންތިހާބުން ފެއިލްކޮށްލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ،" މަވޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. "ޑީއާރްޕީ ރޫޅާލުމަށްޓަކައި މައުމޫން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާޓީ ތެރެއިން ޒެޑް ޑީއާރްޕީ ކިޔާ ގޮތްޕެއް އުފެއްދެވި. އެއީ ޑީއާރްޕީ ބައިކޮށް ޕީޕީއެމް އުފެއްދެވުމަށް ކޮއްޓެވި މަގު. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޒެޑް ޑީއާރްޕީ މުޅިން އާ ޕީޕީއެމަށް ބަދަލުވީ. ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުން މިއާ ތަފާތެއް ނެތް."
DRP roalaalumahtakai @maumoonagayoom emme furathama party therein Z-DRP kiyaa vaki goipeh ufehdhevvieve. E ee DRP bai koh PPM ufehdhevvumah kottevi mage ve. Kuda dhuvas kolhehfahun Z-DRP mulhin aa PPM ah badhalu vee eve. @MohamedNasheed Fikurgge dhinun miyakaa thafaatheh netheve
— Ibrahim Shareef (@AdduShareef) January 31, 2023
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވެވަޑައިގަތުމުން ނަޝީދު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެ މަނިކުފާނު ބޭނުން ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ސްލޯގަން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކި ގޮފިތަކެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ