ގަސްތުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މުޣުނީ ވަގުތުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ، ގަސްތުގައި ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ވަގުތުން ވަގުތަށް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ