މީހެއްގެ ފިތުނަވެރިކަން ބޮޑުވެ އޭނާގެ ފުށުން އެހެންމީހުނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބަދުދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟

ސުވާލު:. މީހެއްގެ ފިތުނަވެރިކަން ބޮޑުވެ އޭނާގެ ފުށުން އެހެންމީހުނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބަދުދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ 
ޖަވާބު:. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތްދީ އިސްލާހު ވޭތޯބަލަންވާނެއެވެ.. އެއާއި އެކު އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ އޭނައަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދީގެން އިސްލާހުވޭތޯ ބެލުމެވެ. ބަދުދުޢާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ކަންތަކެވެ. 
ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ