ފޯމަރެއް ގޮވާ، ފުވައްމުލަކު ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުނާޑު އަވަށަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފޯމަރެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެއަވަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.
ފުވައްމުލަކުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ މިރޭ 20:00 އިން ފެށިގެން އެއަވަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓް ނެތް ކަމަށެވެ.
"ފޯމަރެއް ގޮވައިގެން އުޅޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. ދެންމެ އަދި ފޯމަރު ގޮވި ސަރަހައްދާއި ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކައިރި ވެވުނީ. މިރޭ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ކަރަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މެންދަމުން އަލިވާ ފަހުން." މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ