ހުރިހާ އެކުވެރިންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ރޯދަހިފަން ދަޢުވަތުދެއްވާ!: އާޝޫރާ ރޯދަ ހިފިދާނެ 4 ގޮތާއި އެންމެ މޮޅު ގޮތް-

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމުގައި ހަތަރު ދަރަޖައެއްވެއެވެ. އެއީ:
1: ޢާޝޫރާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރިން ދުވަހެއްގައި ރޯދަ ހިފުން. މިއީ އެންމެ މޮޅު ގޮތް. ސަބަބަކީ ރަސޫލާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވީ “ދެން އަންނަ އަހަރަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގައި ހުންނެވި ނަމަ ނުވަ އަކާއި ދިހައެއްގައި ހިއްޕަވާނެކަމަށް
2. ޢާޝޫރާ ދުވަހާއިއެކު އޭގެ ކުރިން ދުވަހަކާއި އަދި ފަހުން ދުވަހެއްގައި ހިފުން. އޭރުން މިމަހުގެ ތިން ރޯދަ ހިފުނީ.
3. ޢާޝޫރާ ދުވަހާއި އޭގެ ފަހު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން. އެއީ ޔަހޫދީންނާއި ޚިލާފުވުމުގެ ގޮތުން
4. ހަމައެކަނި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން. މިގޮތްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.
ނަމަވެސް ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ އެންމެ މޮޅުއިތުރު ގޮތެވެ! މޮޅުއިތުރު ގޮތް އޮއްވާ ދެރަގޮތެއް ހެދުމުގެ މާނައެއް ނެތެވެ. ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕަވާށެވެ!
- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ