ޙައްޖުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެއެވެ.
ސައުދީ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ސައުދިއަރަބިޔާ މިވަގުތު ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތުގައި އޮތުމުންނާއި ކޮރޯނާގެ ޙާލަތު ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތްގޮތުން މިއަހަރުގެ ޙައްޖަށް ހޮޓާ ހިފުމާއި އެހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ވެސް އިހަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި ޙައްޖު ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތާއިމެދު ހެލްތް މިނިސްތްރީ އާއިއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.
ހައްޖު މޫސުން ފެށޭނީ ޖުލައި މަހު ފަހުކޮޅުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ލިޔުން: https://www.arabnews.com/node/1650736/saudi-arabia
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ