ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅަކުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫނު

ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާންމު ވޯޓެއް ނަގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލާފައި އޮއްވައި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ