ޝެއިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝެއިހް އުސްމާން އަވަހާރަވީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ކުރީންނެވެ.
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.
ޝެއިހް އުސްމާން އަވަހާރަވީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ކުރީންނެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ) 
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ