ހިލްޓަންއަށް ފައިސާ ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ސިޔާމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކޮށްދިން

ނ. އިރުފުށި ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި ސަން ޓްރެވެލް އިން ހިލްޓަން އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 28 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ނުދެއްކި މައްސަލާގައި، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަން އަހުމަދު ސިޔާމް މުހަންމަދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލެއް ނުކޮށްދިނެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ