ބަރަހަނާކޮށް، ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް

ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނެޓްވޯކްތަކެއް އެބަ އުޅޭ: ފުލުހުން

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރަން ފައިސާ ހޯދަން ހިންގާ ޓެލެތޯނު ފަސްކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ފައިސާ ފޭރޭ ނެޓްވޯކެއް ވިލިމާލޭގައި

ނަހްލާގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ތަކެތިން ނަގާ ފައިސާ ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފަންޑަށް

3 ބާރުގެ ވެރިންގެ ގެތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ބޭނުންވަރަކަށްކުރަން ދައުލަތުގަ ފައިސާ އެބަހުރި- ނެތީ ﷲ ގެ ގެކޮޅުތައް ބަލަހައްޓައި އިމާމުންލާނެ ފައިސާ!

ސިފައިންގެ މީހާ ރަހީނުކުރި މީހުން ފައިސާ ނަގަން އޭޓީއެމްތަކަށް ދިޔަ!

ފައިސާ ނޫން އެއްޗެއް ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޔައުގޫބު

އެކައުންޓް ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި އެކައުންޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ