މަކަރާ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން މަސްވެރިން ބޮޑު މުޒާހިރާއަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުމުން, 20 ދުވަހުގެ ފައިސާ ހިފަހެއްޓުމަށްފަހު 11 ދުވަހުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި! ޖަމާކުރި ފައިސާއިން ދެމަސްދުވަހަށް މަސްވެރިއަކަށް 10,000 ރުފިޔާވެސް ނުޖެހޭ!

އާދަމް ނަސީރުގެ ގަމާރުކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ، ގޮތް ދޫނުކޮށް، ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދޭނެ ކަމަށް އިތުރަށް ދައުވާކޮށް، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ދަނީ އިސްރާފު ކުރަމުން!

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭގައި ދުއްވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާނަން ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް އަތުލުން، ހުއްޓާލުމަށް އާދަމް އާޒިމް ގޮވާލައިފި މޯޗަރީގައި އޮތް ދެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނެރެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މާފުކޮށްދީފި މާލެ ސިޓީ ކައުންސި

ތިލަފުށި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަތް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަން ފަށަނީ

ޢާއިލާއަށް ކުރުން ވާޖިބު ޚަރަދުތައް ނުކޮށް ކޮފީތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން! އެކަންވާނީ ކުރެވޭ ފާފައަކަށް!

މަކަރާއި ހީލަތުން މަސްވެރިންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށްފަހު, މަސްވެރިންގެ ހަލާލު ފައިސާ ނުދީ ހިފެއްޓުމުން, މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސްވެރިން ބޮޑު މުޒާހިރާއަކަށް ތައްޔާރު ވަނީ!

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ކަށަވަރު ވުމުން ހުރިހާކަމެއް ވަރިހަމަ ކޮށްފި! 48 ގަޑިއިރުން ފައިސާ ނުދެވުނަސް, ހަފްތާއިން ހަފްތާއަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެ މަސްވެރިންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށްފަހު, މަސްވެރިނަށް ފައިސާ ނުދޭތާ އެއްމަސް!

2017 އިން ފެށިގެން ކަމަދޫ ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް ބަދަލު ގެެނެސް، ފައިސާ ނެގި މައްސަލާގައި ސަމިއްޔާއަށް ދައުވާކުރަނީ