ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، ތިޖޫރީ އާއި ފައިސާ ނުފެނޭ

ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުރި ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ގެންދިޔަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފައިސާ ގެންދާއިރު ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުލުހުން އެދެފި

ބޭންކަށް ފައިސާ ގެންދާއިރު ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފޭރުން ގިނަވަމުންދާތީ ބޭންކަށް ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުގެ ފައިސާ ގެންދާއިރު ފުލުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ފައިސާ އާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް އަންގައިދޭ ވީޑިއޯ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އެމްޕީއެލްއަށް ދައްކަން ކަމަށްބުނެ ޝިޕިންލައިންތަކުން ހިތަށް އެރި ޢަދަދަކަށް ދަނީ ފައިސާ ނަގަމުން: އެމްޓީޔޫ

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ދައްކަނީ ބ.އަތޮޅުން. އެކަމަކު އަތޮޅު ތަރައްގީ ނުވޭ -ނައިބު ރައީސް

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ދައްކަނީ ބ.އަތޮޅުން. އެކަމަކު އަތޮޅު ތަރައްގީ ނުވޭ -ނައިބު ރައީސް

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުވެސް އޮތީ ތަރައްޤީނުވެ – ނާއިބު ރައީސް