އެމް-ފައިސާ އިން މޮރޮކޯ އަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތެއް

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފުލުހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި ކިތައްމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބުނަސް އަތްމަތި ތަނަވަސް ނުވާ ސަބަބެއް އެނގޭތަ؟ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން އަވަށަކު

އެމްޑީޕީން ފައިސާ އެއް ނުބަހާނެ: ރައީސް

ވޯޓު ގަންނަން ފައިސާ ބަހާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް އެއްބަހެއް ނުވި!

ވޯޓު ގަންނަން އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބަހަން ފަށައިފި

އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު އަނބުރާ ގެނެވޭނީ، ފައިސާ ޗާޕުކުރުމަށް ހައްލެއް ދެވިގެން: މުއިއްޒު

ފައިސާ ދޮވުމުގެ ނިޔަތް އޮތްނަމަ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާނުކުރާނެ: ޔާމީން

މަނީ ލޯންޑާ ކުރަން ރާއްޖޭގައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާ ނުކުރާނެ: ޔާމީން

ފައިސާ ލޯންޑާކުރަން އުޅުނުނަމަ އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނުބަހައްޓާނަން: ޔާމީން

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ