ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ކިޔެވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ނަޤުދު ފައިސާ އެތެރެކުރާއިރު އަދި ބޭރުކުރާއިރު ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ބަދަލުކޮށްފި

ޑިކްލިއާ ނުކޮށް ފައިސާ ގެންދެވޭނެ އަދަދު 10،000 ޑޮލަރަށް ދަށްކޮށްފި

ނަގުދު ފައިސާ ކަސްޓަމްސް އަށް ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ދަށްކޮށްފި

ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ އަދަދު 10،000 ޑޮލަރަށް ދަށްކޮށްފި

ނަގުދު ފައިސާ އެތެރެކޮށް، ބޭރުކުރާ މިންވަރު ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް!

އަދާލަތަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ނުލިބޭ ގޮތް ހަދަން ގޮވާލައިފި

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން މަސައްކަތް ނުކުރޭ: އޮޑިޓު

ފައިސާ ނުދޭ ތުހުމަތު ފެނަކައިން ދޮގު ކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް