ފޯނު ވިއްކާ ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާދަމާ ޕީޕީއެމަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ފޭސްބުކް ޕޭޖަކުން އައިފޯނު ވިއްކާކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ!

އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުން އަންނަ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ނިއުގެ ފައިސާ ހިފެއްޓިފައިނުވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފި

ފިނޭންސް އިމާރާތް އަޅާނީ ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭ ނަމަ: އެޗްޑީސީ

ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދަން ބޭރުގެ ވަކީލުންގެ އެހީ ހޯދަނީ

ސަމާލުވޭ! "ވަގުތު އެހީ" ގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުން އެބަދޭ