މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނަމަ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކުރަނީ!

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާ!

29 މިލިއަން ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންގިން: އޭސީސީ

ސޫޗީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރަނާއި ފައިސާ ހޯއްދެވި: މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކަށް ފައިސާ ލިބުނުނަމަ ނަގަންޖެހުނު ދަރަނި މަދުވީސް: ރައީސް

ފައިސާ ފޮނުވަން ކުރާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވޭ: ބީއެމްއެލް

ރައީސް އޮފީހުން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައި ކުށްވެރިއަކު ދޫކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ރައީސް

ފައިސާ ނަގައިގެން ގައިދީންނަށް ލުއި ދީފައެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ފައިސާ ނަގައިގެން ކުށްވެރިއަކަށް ލުއިދީފައި ނުވާނެ، އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނަން - ރައީސް

އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ހުސްވެދާނެކަމަށް ބިރުން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ނޭދޭ މީހާއަށް ރިޒްޤް ތަނަވަސްކޮށްދެއްވަވާނެ! އިން ޝާ ﷲ