މޫސުން ގޯސްވުމުން އއ.އަތޮޅު ފެރީ ކެންސަލް ކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަނީ! މޫސުން އިތުރަށް ގޯސް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

މޫސުން ގޯހެއް ނޫން، އެކަމަކު ބޯޓު ގޮސް ފަރަށް!

މޫސުން ގޯހެއް ނޫން، އެކަމަކު ބޯޓު ގޮސް ފަރަށް!

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ރަނގަޅުނަމަ އީދު ނަމާދުކުރުން ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާނެ ގޮތް ބުނެދިނުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިިފި