"ހަވީރު" ގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި!

ހަވީރު ނޫހުން ބޭނުންވަނީ މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަން - ޝަހީމް

ހަވީރު ގަންނަން އެމްޑީޕީ އާއި ޖީއައިޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ހުށަހަޅައިފި

ހަވީރު ނޫސް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި

"ހަވީރު"ނޫސް ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ

"ހަވީރު" ވިއްކާލަނީ!

"ހަވީރު"ގެ ކޫޕަން ޕޭޖްގައި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދެ ދުވަސް ތެރޭ "ހަވީރު" އައިފޯން އެޕްގެ 2000 ޑައުންލޯޑްސް

ޝިއުރާ އަށް ހަވީރު އެވޯޑުގެ ރެކޯޑެއް