ޗައިނާގެ ރައީސް މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި ހަބަރެއް އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީން ދޮގުކޮށްފި

މިއަދު ހަވީރު ފަށާ ރޯޑްރޭހުގައި ކެންޔާގެ ދެއެތްލީޓުން ބައިވެރިވާނެ - ދިރާގު

ހަވީރު ނޫހަށް 35 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކޮށްފި

ރެފްރީން ހާޒިރުނުވެގެން މިއަދު ހަވީރު ކުޅެން އޮތް ދިވެހި ލީގުގެ މެޗް ފަސްކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ ވޯލްޑްކަޕް ސްކޯ ދިމާކުރި ފަރާތްތަކަށާއި ރޯދަ މަހުގެ މުބާރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފި

ޑރ. ބިލާލްގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު

ކުޑަކުދިންގެ ދަރުސް : އޭދަރިފުޅާ! ނަމާދު ޤާއިމުކުރޭ! މިއަދު ހަވީރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ

‘ފަލަސްޠީން – އުންމަތުގެ ހިތް’ މިމަޢުލޫއަށް ބާއްވާ ދަރުސް މާދަމާ ހަވީރު