24 ވަނަ ދުވަހު މަސީހް ބޭރުކުރާނަން – އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން "ބޭރުކުރާނަން" ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބުނެފިއެވެ.
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ 24 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ވޯޓު ނެގުން ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ވޯޓް ނަގައިގެން އެދުވަހު މަސީހް ބޭރުކުރާނަން ކަމަށެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ