ހަމަލާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރިން: އިލްޔާސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަހަވާރަކޮށްލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ މައުލޫމާތު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާ ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރައީސް ނަޝިދަށް ހަމަލާދިނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ގ. ކެނެރީގޭ ކައިރީ މަޖީދީ މަގުން ނީލޯފަރު ގޯޅި ކަންމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އައީއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ. އެ ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނުގެ ތިން ބޮޑީގާޑުންނާއި، އިތުރު ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވި އެވެ. މެއި ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ކުރީން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އަހަވާރަކޮށްލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ޑިފެންސް އާ ގުޅާ ނަޝީދުގެ އިރުޝާދާއެކު އެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރު މާރިޔާއަށް އަރުވަނީ ކަމަށް ދަންނަވައި ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ."ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު އެ މައުލޫމާތު އެ މުއައްސަސާއާ ހިއްސާ ކުރުމުން އެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްއަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް އެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ،" އިލްޔާސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ އޭނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށް އިލްޔާސް އަރިހު ދެންނެވި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި ކަަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާތީއެވެ.ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބި އެކަން ފުލުހުންނަށް ނޭންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޓެރެރިޒަމް ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ވެއެވެ.އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، ތަހުގީގަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި އެއްބަރުލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު، ޒިންމާދާރު މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެ މައުލޫމާތު މީޑިއާގައި ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިން އެއްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނަޝީދަށް ނުރައްކާ އޮތް ކަމުގެ އިންޓެލް އިންޕުޓް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާގެ ސެކިއުރިޓީ ކުރިއަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށްް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.ނަމަވެސް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ ނަޝީދަށް ހަމަލައެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޓެލް މައުލޫމާތެއް ކުރިން ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.ހަަމަލާއަށްް ފަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު ނަޝީދު މިހާރު ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ވަަޑައިގެންފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ