މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮހަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: ހިސާން

މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮހަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ