ވިއްސާރަ ގަދަވުމުން ކައުންސިލުން އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފި

ވިއްސާރަ ގަދަވުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުންދާ ހާދިސާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ--
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ