ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދަޢިރާގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރި ފަހުން އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި، އެ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފިއެވެ.
ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ ދެ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހަުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގންދާ އިރު، އިނާޔާތް ދެވޭ މިންގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަކާއި ޝަކުވާތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ނިންމަވާފައި ކަަމށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ