ފުލުހުންގެ އިމާރާތުގެ ނަން ބަލައި ނުގަނެވޭނީ ޝަހީދުންގެ ލޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ޚާއިނުންނަށް: ޖަމީލް

ފުލުހުންގެ އިމާރާތުގެ ނަން ބަލައި ނުގަނެވޭނީ ޝަހީދުންގެ ލޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ޚާއިނުންނަށް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖުޑީޝަރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މުޝުތެރޭގައި ކަމަށާއި މައްސަލަތައް ޝެޑިއުލް ކުރަން ވެސް ކޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުހުން މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ފައިވާ ކަމަށާއި ދައުވަ ކުރާ ފަރާތް މަޖިލިސް ރުހޭ ގޮތަށް އުޅެން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.
"މިހާރު މިވީ ރިފޯމް ތޯ؟ މަޖިލީހުގައި ތިބީ ސީރަތު މާ ރީތި ބައެއް ތޯ؟" ޖަމީލު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
Judiciary Majlis Raees ge mushuthereygai. Mahssalathah schedule kuran ves court ge control nei.Thahqeeq kuraa fulun Majlihuge baaru ge dhashah. Dhauva kuraa faraai Majlis ruhey gothah ulhen jehey. Mihaaru mivee reform tho? Majlihuga thibee seerathu maa reethi beah tho? 1/2— Mohamed Jameel Ahmed (@MJameelAhmed) June 18, 2020
ޖަމީލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އިމާރާތުގެ ނަން ބަލައި ނުގަނެވޭނީ ޝަހީދުންގެ ލޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކު ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑެތި ޚާއިނުން ކަމަށެވެ.
"ބާޣީންގެ އަތް ދަށުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރި އަބްތާލުންގެ ދިފާއުގައި މުޅި ގައުމު ތެދުވާނެ. ޝަހީދުންގެ ޒިކްރާ ފަނޑުވިޔަކަ ނުދޭނެ." ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.
... Police imaaraathu ge nan balai nugeneveynee shaheedhunge leyge agu vazan kuran beynun nuvaa baeh. Eiee enme bodethi khaainun.Baaqeen ge aiy dhashun qaum salaamaiy kuri abthaalun ge dhifaau gai mulhi qaum thedhuvaane. Shaheedhun ge zikuraa fanduviyaka nudheyne. 2/2 pic.twitter.com/1FaUJoW1Ug— Mohamed Jameel Ahmed (@MJameelAhmed) June 18, 2020
ޖަމީލު މިހެން މި ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒާއި، ކުލަ އާއި ނަންވެސް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލުުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
"ޖުމްލަކޮށް ވެއްޖެއްޔާ މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ، އެހެން ފުލުސް އޮފީހެއް ބޭނުންވެޔޭ. އެހެންނަމެއް ވެސް ބޭނުންވެޔޭ. އެހެން ކުލައެއްވެސް ބޭނުންވެޔޭ. އަދި މައި މަރުކަޒު ވެސް ހުންނަންވީ އެހެންތަނެއްގައޭ. މިދިޔަ ހުރިހާ ދުވަަހު އެދިޔަތަން ނިމުނީއޭ، މުޅިން އާ ބާބެއް ފެށުނިއްޔޭ" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ