ރާއްޖޭގައި ކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީ އިއުލާން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަކީ އެމެޖެންސީ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖޭގައި ކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީ އިއުލާން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ