"ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ސާމާނު ހޯދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޭރު އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން"

ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ސާމާނު ހޯދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޭރު އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ