ސީމަނުންގެ ޑޮކިއުމެންޓްތައް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުނެފި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަމަދު އަބްދުލްގަނީ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ބަނދަރުތަކުން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކަނޑުމަތީގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
މިވަގުތު ދިވެހި ކަނޑުމަތީގެ ދަތުރުވެރިން ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަންނަން އުޅޭއިރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ މީހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރުތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ. ހަމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އައިއެލްއޯއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސީމަނުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފައިވާއިރު، މި ފިޔަވަޅަކީ ހަމައެކަނި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުވެރިންނަށް ފައިދާހުރި ފިޔަވަޅެއްގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް އެހީއެއް ލިބިގެންދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ