ޗައިނާގެ ޓިބެޓްގެ ސްކޫލް ތައުލީމުގައި ޓިބެޓް ބަސް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ އިތުރުގެ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށްވާ ޓިބެޓްގެ އާބާދީ ބޮޑު ދެ ސަރަޙައްދެއްގެ އެލިމެންޓަރީ އަދި މިޑްލް ސްކޫލްތަކުގައި ޓިބެޓް ބަސް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.
ރޭޑިއޯ ފްރީ އޭޝިއާއިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ވަނީ ޓިބެޓްގެ އާބާދީ ބޮޑު ދެ ސަރަޙައްދެއްގެ އެލިމެންޓަރީ އަދި މިޑްލް ސްކޫލްތަކުގައި ޓިބެޓް ބަސް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް، ހުރިހާ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ވެސް މެންޑަރިން ބަހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.
އެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ މިއީ އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ފެށި ޓިބެޓް އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަން (ޓީއޭއާރު) ގެ ބޮޑު “ސިނިކަލައިޒޭޝަން” ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ސަރަޙައްދުގައި ގައުމީބަސް ނެތިދިއުމާއި، ޓީ.އޭ.އާރު.ގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހުގެ ވިޔަބިލިޓީއަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
 ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސިޗުއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކާޑްޒޭ ޓިބެޓަން އޮޓޮނޮމަސް ޕްރިފެކްޗާ އާއި ނަގަބާ ޓިބެޓަން އޮޓޮނޮމަސް ޕްރިފެކްޗާގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޓިބެޓް ބަސް މަނާކުރަން އަންގާފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށި ފޯލް ސެމިސްޓާއިން ފެށިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
މި ދެ ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލައިގައި މިޑްލް ސްކޫލްގެ މިހާރުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ޓިބެޓަން ބަހުން ކިޔެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 2025 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުރިހާ ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މެންޑަރިން ބަހުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
މީގެ ކުރިން މި ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ޓިބެޓަން ބަހުގެ ކްލާސްތަކާއި ހިސާބު، ސައިންސް، ފިޒިކްސް، ޖިއޮގްރަފީ، ތާރީޚް އަދި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފަދަ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނެވެ. ބަހުގެ ކޯހެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މެންޑަރިން ކިޔަވައިދިނެވެ.
ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އެންގާބާ ޓިބެޓަން އޮޓޮނޮމަސް ޕްރިފެކްޗާ ހިމެނޭ ބާރަ ކައުންޓީގައި ވެސް މެންޑަރިންގެ ހުރިހާ ސްކޫލް މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައިދިނުމަށް އަންގާފަ އެވެ.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
ހިޔާލު * document.getElementById("comment").setAttribute( "id", "aaac01540986d4e0955d8ed4625ac186" );document.getElementById("bb7c1a6aaf").setAttribute( "id", "comment" );
ނަން
Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Email: [email protected] | Phone: +960 9770541Address: M. Golden Bones, 3rd Floor, Male’ Maldives© Copyright 2020, Dhuvas.mv, All Rights Reserved
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ