ހަޖަމު ނުވާ މީހުންނަށް ޔާމީން: އޮޑިހަނެއްގައި ފިފިފެންމަލުގެ ފިޔަތަކާއެކީ އަސުރުމާ އޮށް ގިރައިގެން ބޯލާ!

ހަޖަމު ނުވާ މީހުންނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.
(ތަފްސީލު އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ