ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަން އިއުލާނުކޮށްފި

ނުވަ ވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި މިއަހަރު އެވޯޑު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރު ފޮ ދި އާޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި މިރޭ ވަނީ މުހިންމު ހަ ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެންމެ މޮޅު ފަސް ނަން ހިމަނައިފައެވެ.
އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (އަންހެން)•މަރިޔަމް އައްޒަ (މީ ލޯތްބަކީ)•މަރިޔަމް އައްޒަ (ހައްދު)•އައިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް (ވިޝްކާ)•މަރިޔަމް މަޖުދާ (ވަކިން ލޯބިން)•ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (މަލިކާ)އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (ފިރިހެން)•މުހައްމަދު މުންތަސިރު (އިލް ނޮއިސް)•ޔޫސުފް ޝަފީއު އަލީ (ދެވަންސޫރަ)•ރަވީ ފާރޫގު (ވިޝްކާ)•މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ވަކިން ލޯބިން)•އިސްމާއިލް ޒާހިރު (މަލިކާ)އެންމެމޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު (އަންހެން)• ފާތުމަތު އާޒިފާ (ބޮސް)• ފައުޒިއްޔާ ހަސަން (ހައްދު)• ފާތިމަތު އާޒިފާ (ދެވަންސޫރަ)• ހަދީޖާ އިބްރާހީމް ދީދީ (ވަކިން ލޯބިން)• ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (ވަކިން ލޯބިން)އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު (ފިރިހެން)• އިބްރާހީމް ޖިހާދު (ބޮސް)• އަލީ އާޒިމް (ހައްދު)• އަލީ އާޒިމް (ދެވަންސޫރަ)• އިބްރާހީމް ޖިހާދު (ދެވަންސޫރަ)• އަހުމަދު ސައީދު (ވިޝްކާ)އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރު• އިސްމާއިލް ނިހާދު (އިލް ނޮއިސް)• އަބްދުލް ފައްތާހު (ހައްދު)• ޔޫސުފް ޝަފީއު އަަލީ (ދެވަންސޫރަ)• ރަވީ ފާރޫގު (ވިޝްކާ)• އަލީ ޝިފާއު (ވަކިން ލޯބިން)އެންމެ މޮޅު ފިލްމު• އިލް ނޮއިސް (މުހައްމަދު މުންތަސިރް)• ހައްދު (އަބްދުލް ފައްތާހު / ނިއުމާ މުހައްމަދު)• ދެވަންސޫރަ (އަލީ ޝަޒްލީން)• ވިޝްކާ (އައިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް)• ވަކިން ލޯބިން (މުހައްމަދު އަލީ / އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގު)ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ