މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

ގއ. ވިލިނގިލީ ޔޫތު ސެންޓަރ ގެ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި އޮތް މެޓެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.  ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު 19.54 އެހާކަށްހާއިރު މެޓްގައި އަލިފާން ރޯކުރި މައްސަލަ އެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ތަޙުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
އަލިފާން  ރޯވި ސަރަޙައްދަށް ގޮސް ފުލުހުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
މިމައްސަލައިގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ