ރައީސް ޞާލިޙް މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގަ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.
ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4.30 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ