އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމަށް މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

ވަޒީފާގައި އަހަރު ދުވަސް ނުވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، ދޭން ޖެހޭނީ އެއް މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ