ޖޭޕީ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާދޭން އަލީ ވަހީދަށް ގާސިމް އަންގަވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ "ޖޭޕީ" ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަންގަވައިފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ